Privatlivspolitik

Ekstern Persondatapolitik

Virksomheden, Chorines ApS, CVR-nr. 36398582, er dataansvarlig. Kontakt vedr. kundens personoplysninger kan ske til DPO, Michael Hansen, på michael@chorines.dk.

Formålet med indsamling af persondata er at leve op til aftalen med kunden om catering. Oplysningerne stammer fra kunden selv via online, telefonisk eller fysisk henvendelse til Chorines ApS. Dataindsamling sker desuden med henblik på udvikling af Chorines ApS ydelser.

Oplysninger indsamles ved booking. Indsamling og behandling af personoplysninger sker i henhold til gældende persondatalovgivning.

Specifikationer

Chorines ApS indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Lokation for event
 • Anonymiserede oplysninger fra Chorines ApS feedbackforespørgsler.

For at optimere kundens oplevelse med Chorines ApS og for at sikre kunder med allergier indsamles yderligere følgende oplysninger om kunden ud fra gængs interessevaretagelse:

 • Allergier

Persondatabehandling ifm. kundeadministration sker i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer. Der skal ikke ske samtykke til behandling af disse oplysninger, så længe behandlingen er nødvendig for formålet, da der kun er tale om indsamling af almindelige personoplysninger. Hjemlen til behandling af gæsteoplysninger er art. 6, litra b og f i EU’s persondataforordning.

Hvis en kunde oplyser særlige personlige præferencer eller behov for hensyntagen herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Chorines ApS alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til kunden.

I særlige situationer modtager Chorines ApS personoplysninger fra tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner, en bekendt eller familiemedlem til kunden, f.eks. ved hemmelige bookinger på vegne af kunder. Når dette sker, er det tredjepartens ansvar at orientere sig om persondatapolitikken på vegne af de pågældende kunder.

Ved brug af kundefotos og kundeudtalelser på hjemmeside kræves særskilt samtykke fra kunde, og dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Persondata om kunden opbevares internt i virksomheden op til tolv måneder efter catering, medmindre kunden har givet samtykke til opbevaring hos omtalte tredjepart i længere tid. Det er alene relevante ledere og medarbejdere, der har adgang til oplysningerne.

Kundens rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede følgende specifikke rettigheder:

 1. En registreret har til enhver tid ret til indsigti de personoplysninger, Chorines ApS behandler om den registrerede.
 2. En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateretde personoplysninger, som Chorines ApS har om den registrerede. Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Chorines ApS om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Bryllupsbartender er i besiddelse af. En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Chorines ApS vil indenfor en måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende oplysninger om den registrerede persondata til den registreredes postadresse.
 3. En registreret har til enhver tid ret til at få slettetde personoplysninger, som Chorines ApS har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Chorines ApS efter lovgivning ikke er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Chorines ApS ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede. Den registrerede kan også kontakte Chorines ApS, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Chorines ApS. Skriftlig anmodning sendes til Chorines ApS (se kontaktoplysninger herom i punkt 2).

Hvis den registrerede beder om rettelse eller sletning af sine personoplysninger, vil Chorines ApS vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Chorines ApS vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Muligheden for at anmode om sletning mv. kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Hvis nogle af de oplysninger, som Chorines ApS har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Chorines ApS. Dette gælder ikke for oplysninger, som Chorines ApS er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Chorines ApS tager forbehold for at afvise anmodninger, hvis de er del af en chikanøs gentagelse eller kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system), eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

 

Interne retningslinjer

Chorines ApS beskytter den registreredes personoplysninger, og har derfor følgende interne retningslinjer:

Kun ansatte hos Chorines ApS, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger, har adgang til systemer indeholdende persondata eller mapper på internt drev med persondata. Chorines ApS kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er risiko for misbrug af personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Chorines ApS underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet umiddelbart efter opdagelsen.

Chorines ApS benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, -systemer, -betalingsløsninger, mm. Chorines ApS indgår løbende databehandleraftaler med leverandører, hvorved det sikres, at disse fastholder et højt beskyttelsesniveau angående personoplysninger.

Chorines ApS retningslinjer bliver løbende revurderet i forhold til den teknologiske udvikling samt gældende lovgivning.

Chorines ApS anvender cookies

En cookie er en lille tekstfil. Det er denne fil, der gør det muligt at få informationer om besøgendes ageren på hjemmesiden. En cookie lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg og indeholder ikke personfølsomme oplysninger.

Denne data deles ikke med tredjepart, og den information, som Chorines ApS opnår, bruges udelukkende til at forbedre hjemmesiden, markedsføringsinitiativer og brugeroplevelsen.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics i din browsers indstillinger. Vi fraråder dette, da din oplevelse af vores hjemmeside vil forringes. Cookies har et automatisk udløb, men fornyes igen efter nyt besøg hjemmesiden.

Vi opsamler følgende anonyme informationer om dig, når du har besøgt en af vores hjemmesider:

 • Din IP-adresse
 • Hvordan du tilgik vores hjemmeside (f.eks. gennem Google, Facebook eller en tredjeparts-side)
 • Din ageren på vores hjemmeside, herunder hvilke undersider du besøger, hvilke handlinger du foretager, og tiden du bruger på hjemmesiden
 • Information om det apparat, du har brugt til at tilgå vores hjemmeside, herunder geolokation, hvis en mobil er brugt, tilbagevendende forbrugeropførsel, indirekte demografiinformation baseret på Google Third Party Data Collections.
 • Andre informationer. Se mere på Google Analytics beskrivelse om deres beskyttelse af private data.

Chorines ApS anvender Facebook Pixels

Facebook Pixels indebærer følgende dataindsamling:

 • Http Headers: En standard webprotokol, der sendes mellem søgning og server. Dette inkluderer IP-adresse, information om browser, sidelokation, dokumenter, refereringspunkt og person, som bruger hjemmesiden.
 • Pixel-specifik-data
 • Button Click-data: Alle knapper tilgået på hjemmesiden af den besøgende samt sider tilgået på baggrund af brug af disse knapper.
 • Optional Values: Udviklere og markedsføringspersonale kan sende ekstra information vedr. sidebesøget ved brug af Conversion Tracking.
 • Form Fields Names: Herunder bokse for “e-mail”, “adresse”, “antal” m.fl., når der købes/reserveres et produkt.

Henvendelser og klager

Er en kunde ikke tilfreds med virksomhedens behandling af persondata, skal der ske henvendelse til Michael Hansen, DPO, Chorines ApS. Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 3319 3200, dt@datatilsynet.dk

 

 

Intern Persondatapolitik

Persondatapolitik for ansøgninger

Chorines ApS, Hørmarken 2, 3520 Farum, michael@chorines.dk, CVR-nr. 36398582, er dataansvarlig for oplysninger, som er indeholdt i ansøgninger eller som led i en ansættelsesproces.

Chorines ApS behandler de oplysninger, som ansøgere fremkommer med i deres ansøgninger, herunder navn, adresse, uddannelse, erhvervserfaring mv., dvs. som udgangspunkt alene almindelige oplysninger. Hjemlen til at behandle ansøgerens oplysninger findes i persondataforordningens artikel 6, litra a (samtykke), litra b (foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakt) og litra f (interessevaretagelse).

Hvis Chorines ApS ønsker at indhente og behandle personfølsomme oplysninger, f.eks. straffeattest eller helbredsoplysninger, vil dette kun ske efter samtykke fra den pågældende ansøger. Det anbefales derfor ikke at frembringe personfølsomme oplysninger såsom race, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, straffeforhold mv. i ansøgningen.  Det er ikke lovpligtigt at oplyse disse personfølsomme oplysninger, men et manglende samtykke kan få betydning for et ansættelsesforhold således, at der muligvis ikke kan ske ansættelse, hvis et sådant samtykke ikke afgives. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder og stillingens karakter.

Hvis ansøgeren får ansættelse i Chorines ApS, overføres de oplysninger, som er indhentet i forbindelse med ansættelsesproceduren til en personalemappe.

Hvis en ansøger får afslag, kan Chorines ApS gemme ansøgerens oplysninger i op til et halvt år efter afslaget. Hvis der kommer andre stillinger, der matcher ansøgerens profil, kan Chorines ApS henvende sig til ansøgeren med henblik på besættelse af denne stilling. Ansøgninger slettes efter 6 mdr., medmindre ansøgeren giver tilladelse til, at Chorines ApS kan gemme ansøgningen i længere tid.

Ansøgeren har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Chorines ApS har om ansøgeren. Ansøgeren har ligeledes ret til at få rettet oplysninger, hvis disse er ukorrekte, ligesom ansøgeren har ret til at komme med indsigelse, anmodning om sletning eller begrænsning af ansøgerens oplysninger. Dette rettes til DPO, Michael Hansen, på tlf. 28687422, eller mailmichael@chorines.dk.

Kun ansatte i Chorines ApS, der som led i deres arbejde har behov for kendskab til ansøgerens oplysninger, har adgang hertil. Chorines ApS sikkerhedsprocedurer bliver løbende efterset på baggrund af nyere teknologisk udvikling.

Hvis du oplever, at behandlingen af dine personoplysninger sker i modstrid med lovgivningen, og du ikke er tilfreds med kommunikationen med virksomheden, kan du rette henvendelse til Datatilsynet i Borgergade 28, 5, 1300 København K, eller via mail til dt@datatilsynet.dk.